Regs per a obres i carrers

St Aguatrans proporciona un servei de subministrament d’aigua per a reg en obres i neteja de carrers.

Treballs per a la compactació de terrenys en obres i camins rurals. Regs especials anti-pols amb el sistema de neteja d’alta o baixa pressió segons convingui.

Realitzem treballs de neteja de carrers amb aigua a alta pressió.

St Aguatrans li ofereix la professionalitat i l’experiència en tot tipus de regs.